• Informácia o voľnom pracovnom mieste

   

   

  Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava  v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch prijme do pracovného pomeru učiteľov strednej školy pre všeobecnovzdelávacie predmety s aprobáciou

   

  anglický jazyk – iný aprobačný predmet

   

  francúzsky jazyk – občianska náuka,
  príp. francúzsky jazyk – iný aprobačný predmet

   

  Informácie o pracovnom mieste

   

  Miesto výkonu práce:  Kukučínova 2, Trnava

  Termín nástupu:   1. september 2021

  Rozsah úväzku:  100 %

  Predpokladaný termín ukončenia výberového konania10. jún 2021

  Požiadavky na uchádzača:  vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických                     

                                                  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

                                                  niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva,

                                                  vedy, výskumu a športu SR o kvalifikačných predpokladoch

                                                  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

   

  Platové podmienky:  plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  

                                      výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

                                      v znení neskorších predpisov

   

  Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie a profesijný životopis

                                        doklady o vzdelaní

   

  Kontaktná osoba:  Jana Cuninková 

                                   033/544 66 02;  cuninkova.jana@zupa-tt.sk

   

  Adresa na zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania:

  Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

  Kukučínova 2

  917 29  Trnava

  • zatiaľ žiadne údaje