• História a súčasnosť školy

    •  

          

     Rozvoj stredného odborného školstva nastal až vznikom Československej republiky. V  tom čase postupne vznikalo obchodné školstvo v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Martine, Skalici a ďalších mestách Slovenska.  

     V roku 1923 podala školská komisia mesta Trnavy návrh na zriadenie obchodnej školy. Od myšlienky k realizácii ubehli ďalšie roky. Až 27. júna 1929 zriadilo Ministerstvo školstva a národnej osvety Verejnú obchodnú školu. Mala zabezpečiť zamestnancov pre obchod, priemysel a peňažníctvo.  Škola bola umiestnená v priestorovo nevyhovujúcej budove Adalbertína. Začiatkom roku 1937 preto dostala škola novú budovu na dnešnej Študentskej ulici. Medzi profilové predmety patril československý jazyk, nemecký  a ruský jazyk, zemepis, obchodná náuka, kupecké počty, účtovníctvo, obchodná korešpondencia, náuka o tovare, písanie strojom, tesnopis a krasopis.

     Dvojročná obchodná škola nestačila pokryť potreby rozvíjajúceho sa mesta a okolia, preto v roku 1939 bola v Trnave zriadená obchodná akadémia. Jej štúdium bolo štvorročné a končilo sa maturitnou skúškou.

     Škola sa rozvíjala v dobe veľkých spoločenských zmien, kedy  sa menili budovy, názvy školy, vznikali nové odbory, oddeľovali sa z nej iné školy.  Od roku 1979 sídli na Kukučínovej ulici v Trnave, kam sa presťahovala do funkcionalistickej budovy Masarykovej školy. Počas celého pôsobenia jej chýbali študijné priestory. V roku 1994 bola dokončená prístavba a žiaci sa mohli konečne učiť spoločne na jednom mieste.

     Za celú éru existencie školy sa však nezmenilo jej zameranie a cieľ. Do dnešných dní vzdeláva mladých ľudí v ekonomických vedách. Jej profilové predmety zostali takmer nezmenené. Snáď len krasopis, tesnopis a kupecké počty nahradil moderný software a namiesto písania strojom sa píše na počítači. Aj dnes sa žiaci obchodnej akadémie učia dva cudzie jazyky, ekonomiku, účtovníctvo a korešpondenciu.

     Významným medzníkom jej novodobej histórie bol rok 1991, keď sa začalo s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka a v roku 2000 s bilingválnym vzdelávaním odborných predmetov v nemeckom a v anglickom jazyku. Škola sa stala lídrom jazykového odborného vzdelávania na Slovensku. Podieľala sa na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre ostatné bilingválne obchodné akadémie.

     Trnavská obchodná akadémia má nezastupiteľné miesto v regióne, patrí k najvýznamnejším školám samosprávneho kraja. Vďaka kvalitnej príprave absolventa má vysoký kredit a dobré meno. Veľký dôraz kladie na rozvoj jazykových kompetencií v dvoch cudzích jazykoch, odborných vedomostí a zručností, pričom aktívne spolupracuje so zamestnávateľmi . Vysokú úroveň vzdelania dokladajú výsledky externých meraní, uplatniteľnosť absolventov na vysokých školách a v zamestnaní, vysvedčenia o štátnej jazykovej odbornej skúške, medzinárodné jazykové certifikáty, certifikáty z účtovníctva a ECDL.

      Nepretržite od roku 2012 je  Obchodná akadémia Trnava v rámci rebríčka INEKO najlepšou strednou odbornou školou Slovenska. Je Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu a Európskou školou pre jazyky. Je držiteľom Charty odborného vzdelávania a prípravy, napĺňa päťročný plán Európskej internacionalizácie školy, je zapojená do projektov ERAZMUS+ a eTwinning. Spolupracuje so školami vo Francúzsku, Fínsku a v Českej republike. Jej žiaci viackrát absolvovali zahraničné pracovné stáže v Londýne, Drážďanoch a vo Viedni. Učitelia sa vzdelávajú v Cambridge, boli na pracovných stážach vo Fínsku,  Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku a na Cypre. Dôkazom úspechu školy sú aj popredné umiestnenia jej žiakov v celoštátnych a medzinárodných súťažiach.