• -

   • Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

    Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

     

    Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov

    Základné odporúčania

    • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať telefonický  a  písomný spôsob komunikácie (tel. č. 5446610, EDUPAGE, sekretariat@oakuktt.sk).
    • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení žiaka pri ceste do a zo školy. Pri vstupe do budovy si každý žiak musí dezinfikovať ruky a odmerať teplotu.
    • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a  jednorazové papierové vreckovky.
    • Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak po každom prerušení dochádzky do strednej školy z iného dôvodu ako lekárske vyšetrenie predkladá písomné „Vyhlásenie“ (príloha č. 1) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Po prerušení dlhšom ako päť vyučovacích dní predkladá potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.
    • Žiak nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy, dodržiava odstupy, často si umýva a dezinfikuje ruky, riadi sa školským poriadkom a pokynmi zamestnancov školy. Počas vyučovania sa zdržuje v učebniach a cez prestávky v kmeňovej triede. Obmedzuje pohyb na chodbách a v spoločných priestoroch, minimalizuje osobné kontakty, nevytvára skupiny a nesedí na sedačkách. V kmeňovej triede aj v odbornej učebni žiak sedí vždy na svojom mieste, nepremiestňuje sa.

    Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu v čase od 21. 09. 2020

    • Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa rozvrhu vrátane nultých hodín. Vyučovacie hodiny sú 45 minútové a prestávky podľa školského poriadku.
    • Telocvičňa a posilňovňa sa do 30. 09. 2020 nepoužívajú. Telesná a športová výchova prebieha bez obmedzenia vo vonkajšom prostredí.
    • Výdaj stravy v školskej jedálni začne v pondelok 21. 09. 2020 a zároveň začne prevádzku aj bufet.

    Podozrenie na ochorenie žiaka

    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov  školy.
    • V prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
    • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, triedny učiteľ ho umiestni do izolačnej miestnosti a kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Priebežne sledujú zdravotný stav žiaka a kontaktujú lekára.
    • Určiť, či žiak je podozrivý z ochorenia COVID-19 môže  jedine príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)  alebo všeobecný lekár. Oni oznamujú danú skutočnosť zákonným zástupcom a škole.
    • Žiak podozrivý z ochorenia COVID-19 nenavštevuje školu. Škola na základe usmernenia príslušného RÚVZ/lekára  žiaka  alebo do zistenia výsledkov jeho RT-PCR  testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom.
    • Ak je  podozrivý žiak podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka do školy. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast, ostatní žiaci prinesú „Vyhlásenie“ o bezinfekčnosti (príloha č. 1), podpísané zákonným zástupcom.
    • Ak je  podozrivý žiak podrobený RT-PCR testu a výsledok je pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v domácom prostredí až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ.
    • Ak sa u niektorého žiaka v domácej izolácii objavia príznaky na COVID-19, manažuje ho príslušný lekár všeobecnej starostlivosti.
    • V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

    Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu v oranžovej a červenej fáze

    • Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka z ochorenia COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR.
    • Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, zamestnancami školy alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.
    • Rozhodnutím riaditeľky školy prebieha kombinovaný (dištančný aj prezenčný) alebo len dištančný spôsob vyučovania, o ktorom budú žiaci informovaní prostredníctvom triednych učiteľov a EduPage.
    • Nariadené dištančné vzdelávanie pre žiaka, skupinu žiakov, triedu, skupinu tried  alebo celú školu povinné, riadi sa školským poriadkom a  realizuje sa výhradne v systéme EduPage a TEAMS.
    • Podmienky, spôsob, rozsah a obsah  dištančného vzdelávania budú predmetom ďalších usmernení.